FRAMTIDEN I DE SMÅ GRÅS HENDER?

tekst: HELENE LINDQVIST + aka@uib.no

DE FLESTE FORBINDER UFOER MED FILM OG TV. FOR NOEN FÅ ER DE ET AKADEMISK SYSSEL. FOR ANDRE IGJEN ER DE UIDENTIFISERTE FLYGENDE OBJEKTENE NOE
MER. AKA HAR SNAKKET MED TORGEIR SJØSTRØM HANSEN I NETI, OG LEST LITT I RELIGIONSVITENSKAPLIGE BØKER.

TAKEN, INDEPENDENCE day, Nærkontakt av tredje grad, ET, Plan 9 from outer space, Babylon 5, Star wars, Signs, Alien; Vi har vel alle latt oss underholde av utenomjordlige vesener. Noen ganger har de vært vennene våre, andre ganger har de spist oss.

ET KJENT UFO-FENOMEN i Norge skal være en eggformet ring i bakken på Bømlo oppdaget i 1976. I tillegg har stedet Hessdalen mellom Røros og Trondheim markert seg sterkt på UFO-kartet. På 80-tallet var det gjort så mange UFO-observasjoner der at folk spekulerte i om Hessdalen kunne være en slags UFO-base. Observasjonene dreide seg om lysfenomener og sigar gjenstander.

I NORGE FINNES to organisasjoner som jobber opp mot UFO-gåten: UFO Norge og NETI. UFO Norge ble opprettet i 1973 og het da Norsk UFO Center. Organisasjonen har en åpen og kritisk holdning til fenomenet – og ser etter naturlige forklaringer der det er mulig. I tillegg arbeider de med det de kaller USO – Uidentifisert Submarint Objekt.

NETI – Norwegian organization for the study of Extra Terrestrial Intelligence – presenterer seg på sine nettsider som «en frittstående-, politisk uavhengig-, non-profit organisasjon, som arbeider for å finne svaret bak UFO-gåten». I organisasjonen, som ble stiftet i 1997, er det åndelige aspektet ved UFO-interessen sterkere enn i UFO Norge.

TORGEIR SJØSTRØM HANSEN har vært aktiv i NETI i nær ti år, og er en av rundt 20 aktive i Bergen.

HVORDAN KOM DU INN i organisasjonen?
– I 1997 ble det arrangert en internasjonal UFO-kongress i Oslo, hvor en av foredragsholderne oppfordret oss til å starte en organisasjon. Han ble tatt på ordet, og flere av oss som var der snakket sammen om dette. Jeg var ikke med på det første møtet, men meldte meg inn kort tid etter at jeg fikk vite at NETI var i gang.

HVA BETYR NETI for deg?
– NETI utviklet seg til å bli en motpol til UFO Norge, og akkurat det var viktig for meg da jeg meldte meg inn. Videre gir mitt engasjement i NETI meg muligheten til å forfølge det som kanskje er det største mysteriet i menneskehetens historie. Dette mysteriet mener vi i NETI at langt på vei kan forklares.

FÅR DU NEGATIVE tilbakemeldinger fra folk? Hva svarer du til UFO-skeptikere?
– Negative tilbakemeldinger har vært en gjennomgangsmelodi i mange år, men nå i det siste har det dabbet av litt. Det tror jeg er fordi tanken om at «det kan ikke bare være oss» har fått et sterkere feste i folks bevissthet. Til de som likevel er skeptiske, sier jeg «sjekk bevisene!». Bevisene vi har i dag er formidable, og ønsker man å bruke litt tid på det som er å oppdrive, så vil man bli forbauset over hva som finnes.

KOMBINERER DU medlemskapet i NETI med tilknytning til en annen religion?
– Nei, det gjør jeg ikke. Religionene, slik jeg ser dem, er sterkt begrensende på menneskesinnet. De er både kontrollerende og dømmende, og det tiltaler meg rett og slett ikke. Men når det er sagt, så tror jeg på benevnelsen Gud, men jeg tror jeg kanskje har en litt annen innfallsvinkel enn folk flest.

alienHVA TENKER DU OM populærkulturens framstilling av vesener fra andre planeter?
– Den type framstilling av utenomjordiske som vi finner i populærkulturen består stort sett av skremselspropaganda. På slutten av 50-tallet så vi en utstrakt svartmaling av utenomjordisk liv i datidens sci-fi-filmer. Det hele handlet om å skremme mennesker, skape så mye frykt som mulig. Det for å ha noe å spille på den dagen utenomjordiske skulle vise seg i sine skip -altså for å skape enda en fiende å krige mot. Vi må litt kortere tilbake i tid for å finne filmer som gir et annet inntrykk, for eksempel til åttitallet og filmene E.T. og Cocoon. Av nyere dato kan Mission to Mars være verdt å få med seg. Ellers kan jeg jo nevne at min egen erfaring med utenomjordisk liv ikke har skremt vettet av meg, men derimot gitt meg innsikt.

PÅ NETTSIDENE STÅR DET at NETI jobber for å få UFO-saken under demokratisk kontroll. Hva mener dere med det?
– UFO-spørsmålet styres helt og holdent av det militære og militær etterretning. Disse har stått, og står fremdeles, for etterforskningen av alt av UFO-observasjoner og driver i tillegg aktivt med bortforklaringer. NETI vil ha dette inn i folkevalgte organer; regjeringer må inn i bildet slik at våre folkevalgte kan slippe denne informasjonen ut til folket.

NÅR ER UFO-GÅTEN løst, tror du?
– Mye er løst, men informasjonen holdes som sagt hemmelig. Dette er den største hemmeligheten noensinne, men stadig skjer det nye ting, så informasjonen kan komme både i morgen og om 10 år. Det siste som er sluppet er rapporter fra CNES – den franske romfartsorganisasjonen. CNES har lagt ut cirka 1600 rapporter, og vil følge opp med ytterligere 1400 rapporter med både bilder og filmklipp. Hvem vet – kanskje er det franskmennene som skal sprekke boblen?
TIL SIST: HVA ER for deg det viktigste med en organisasjon som NETI? – Det viktigste er at vi får informere andre om at vi ikke er alene i universet. Så interesserte lesere må gjerne ta kontakt med oss.
FORSKERE OG de som tilhører den gruppen som forskes på, er ikke alltid like enige. Ofte kan også forskeres tilnærming
virke sårende. Det er likevel sjelden forskernes intensjon – de prøver bare å angripe emnet fra sitt eget ståsted. Det er skrevet flere fagbøker som tar for seg UFOer og menneskene som «tror» på dem. Fra samtalen med Torgeir Sjøstrøm Hansen fra NETI beveger vi oss nå over til religionsvitenskapelig faglitteratur om UFOer.
I DEN DANSKE religionshistorikeren Mikael Rothsteins bok UFOer og rumvæsener – Myten om de flyvende tallerkener, kan man lese at begrepet «flygende tallerkener» først dukket opp i amerikanske nyhetsmedier sommeren 1947. Det etter at piloten Kenneth Arnold rapporterte å ha sett ni merkelige flygende objekter under en flytur. Han beskrev dem som halvmåneformede, og forklarte at de bevegde seg slik en tallerken ville gjøre om man kastet den bortetter vannet. I avisen ble forklaringen hans noe skrevet om. Der ble objektene han observerte beskrevet som «flygende tallerkener» heller enn halvmåneformede objekter. Beskrivelsen spredte seg til flere aviser – og etter hvert trådte flere og flere vitner fram med sine observasjoner av flygende tallerkener.
I DAG BRUKER de fleste gjerne UFO som betegnelse på kjøretøyene, men alle vet likevel hva man mener med «flygende tallerkener». Rothstein trekker fram det påfallende i at senere varslede observasjoner lignet mer på avisenes fortelling enn Kenneth Arnolds egen. Han går så langt som til å betegne presseomtalen av Arnolds opplevelse som en slags «grunnleggelsesmyte».

I 1952 MØTTE en annen mann, George Adamski, en høy og vakker mann ute i ørkenen i California. Mannen presenterte seg som Orthon fra planeten Venus. Orthon kontaktet Adamski for å fortelle at beboerne på hans planet var bekymrede over menneskenes kjernefysiske eksperimenter – og at de derfor holdt jorden under oppsikt. Adamski er den første kjente personen som har hatt det man kaller nærkontakt av tredje og fjerde grad, hvilket vil si å ha sett og erfart romvesener på nært hold.

SELV OM ENKELTE romvesener beskrives som høye og blonde idealmennesker, eller som små hårete troll, er den dominerende utseendebeskrivelse av romvesenene i dag en annen. Den mest vanlige beskrivelsen er en cirka halvannen meter høy skikkelse med lange armer, grålig hud og store skrå øyne.

I NESTEN 300 ÅR har man regnet med at vitenskapen skulle komme til å erstatte religionen. Likevel har vi ennå til gode å oppleve religionens død. Så lenge vitenskapen ikke kan gi oss svarene på de eksistensielle spørsmål, må vi sannsynligvis også vente på religionens død. Det skriver religionsviterne Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson i boka Kulturens refortrylling – Nyreligiøsitet i moderne samfunn.

GILHUS OG MIKAELSSON trekker fram det de kaller UFO-religioner som eksempler på tendenser til at vitenskap og religion går inn i hverandre. Enten ved at de forener religion og vitenskap, eller ved at religionen forstår seg selv som vitenskap. Karakteristisk er at de religiøse mener at den vitenskapen religionen står for representerer et høyere nivå av innsikt enn det den jordelige vitenskapen selv gjør. Samtidig påpeker Gilhus og Mikaelsson at denne vitenskapen skiller seg fra vanlig vitenskap ved å ikke ha empiriske kilder. Likevel er det rent teoretisk sett ikke dermed sagt at den er «gal».

DET SOM SKILLER UFO-religioner fra andre religioner som også opererer med ulike skikkelser på himmelen – for eksempel kristendommen – er at UFOene er til stede i menneskenes eget fysiske rom. Men hvorfor får vi besøk? Som oftest forklares årsaken til de mange besøkene med den atomtrussel vår verden står overfor. Romvesenene ønsker altså å passe på at vi ikke utløser en atomkrig og slik forstyrrer balansen i universet. En annen vanlig forklaring er at vesenene ønsker å formere seg med mennesker. Her hører man gjerne om kvinner som blir gravide for så å bli fratatt fosteret. En tredje gjenganger er mennesker som er blitt utsatt for vitenskapelige eksperimenter. Men hvorfor tas problematikken så sjelden opp i seriøse medier eller i politikken?

SLIK HANSEN også oppga, er det en vanlig påstand fra UFO-interesserte at årsaken til at fenomenet er så lite kjent, er at regjeringer og etterretningstjenester tilbakeholder bevismateriale fra offentligheten. Gilhus og Mikaelsson på sin side, betegner dette som en del av UFO-myten: De som oftest diffuse historiene om hvordan bevismateriale blir holdt vekk fra offentligheten er blitt en del av UFO-overleveringen. Slik kan ingen slå hull på de UFO-interessertes påstander – ettersom myten om de store sammensvergelsene forklarer hvorfor eksistensen av UFOer ikke kan bevises. Myten om UFOene og myten om konspirasjonen både forutsetter og underbygger hverandre.

AKKURAT SOM det er med andre religioner, er også UFO-religionene – eller den klare troen på UFOer, slik som i for eksempel NETI – interessante fenomener selv om de ikke nødvendigvis kan tilby «sannheten». Folklorister, for eksempel, ser på UFO-troen som en form for moderne folkereligiøsitet beslektet med forestillinger om alver, nisser og troll.

PÅ NETIS HJEMMESIDER står det «NETI – Vi Ikke Bare Tror – … Vi Vet!!!» For oss som enda ikke er overbeviste kan det kanskje virke noe drøyt – men samtidig kan vi vel ikke avfeie det helt heller?

Kilder:

  • Gilhus, Ingvild og Mikaelsson, Lisbeth (1998): Kulturens refortrylling – Nyreligiøsitet i moderne samfunn. Universitetsforlaget.
  • Rothstein, Mikael (2000): UFOer og rumvæsener – Myten om de flyvende tallerkener. Gyldendal.
  • NETI: http://www.galactic.to/neti/
  • UFO Norge: http://www.ufo.no/

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.