Arkiv for March 2007

TRADISJON

Tuesday 13. March 2007

Kake med AKA påTRADISJON; av latin (tradere) ‘det å overdra, gi videre’

TRADISJON KAN definers slik; En institusjon eller produkt som overføres fra generasjon til generasjon i et samfunn eller i en gruppe.

I DEN folkloristiske vitenskapen er studiet av tradisjonsprosessen vesentlig. Der studeres hvordan kulturemner (fortellinger, sanger, melodier) endres over tid og hvilke påvirkninger de er utsatt for under traderingen.

INNHOLDET I tradisjonen er ofte knyttet til kulturelle elementer som tenkes å være spesielt verdifulle fordi de utgjør en vesentlig del av et samfunns eller en gruppes sosiale arv.

TRADISJONEN binder sammen det gamle og det nye og skaper slik en historisk kontinuitet for en gruppe eller medlemmene av et samfunn.

Kilde: www.storenorskeleksikon.no

foto: MADS IVERSEN + aka@uib.no